တောင်ငူတက္ကသိုလ် ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်းများ၏ ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျောင်းပြောင်းခြင်း၊ အပတ်စဉ်စာသင်ကြားခြင်း၊ စာစဉ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်း၊ စာအုပ်ထုတ်ယူခြင်းကိစ္စအဝဝတို့ကို ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် ကြေညာချက်အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။